Wil je een bericht plaatsen?
Stuur een mail naar nieuws@DESTO-utrecht.nl

Lid worden, wijzigen of stopzetten? Ga naar de lidmaatschapspagina's

Aanmelden Nieuwsbrief

DESTO Sponsorportaal

DESTO Nieuws

KNVB Programma

Sportpark ‘De Vryheit’

Componistenlaan 1
3451 SX
VLEUTEN

Kaart
Routeplanner

Contributie Voetbal

DESTO Voetbal kent per 1 juli 2016 de volgende tarieven:

CategoriePer jaar
Senioren€ 200,-
G-Senioren€ 110,-
G-Jeugd€ 55,-
35+/45+€ 80,-
Jeugd onder 12 t/m 19€ 175,-
Jeugd onder 8 t/m 11€ 159,-
Championsleague€ 159,-
NINO’S€ 75,-
Zaalvoetbal€ 160,-
Niet spelend lid€ 60,-

Het inschrijfgeld bij aanmelding is € 25,- eenmalig

Contributie-inning
DESTO werkt met automatische incasso’s. De jaarcontributie, en de halfjaarlijkse.
De incasso’s worden rond 25/8 en 31/1 verstuurd.
Wanneer de betalingen niet of niet volledig zijn binnengekomen zal de trainer dit aan de speler melden.
Bij uitblijven van de betaling, zal de speler niet meer toegelaten worden tot de training en wedstrijden.

Voor vragen over contributiebetaling kunt u een email sturen naar de penningmeester voetbal.

Contributie-reglement en Bruikleenovereenkomst Materialen
Onderstaand vindt u het contributiereglement en de bruikleenovereenkomst

Contributiereglement C.O.V. DESTO Voetbal 2016-2017

Contributiereglement C.O.V. DESTO Voetbal 2016-2017

Artikel 1 – Aanmelden lidmaatschap

1.1
Het aanmelden bij C.O.V. DESTO Voetbal (de vereniging) kan via de website van DESTO Voetbal (http://DESTO-utrecht.nl/voetbal/lidmaatschap/aanmelden/). Het aanmeldformulier kan aangevraagd worden via de ledenadministratie.

1.2
Men kan uitsluitend lid worden door het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in te leveren bij de ledenadministratie in de brievenbus tegenover de bestuurskamer. Het lidmaatschap gaat in op de dag waarop de speler in een team is geplaatst en start met spelen, tenzij het nieuwe lid met de ledenadministratie een andere ingangsdatum is overeengekomen.

1.3
Vanaf de datum van plaatsing en aanmelding bij de KNVB is het lid contributie verschuldigd. Voor diegenen die gedurende het voetbalseizoen lid worden, zal de contributie naar rato verschuldigd zijn.

1.4
Bij de plaatsing als nieuw lid is eenmalig entreegeld verschuldigd. Dit bedrag wordt bij de eerste contributie inning in rekening gebracht.

1.5
Door ondertekening van het aanmeldformulier geeft het nieuwe lid tevens te kennen dat hij of zij akkoord gaat met de bepalingen van dit reglement, dat ter inzage is gepubliceerd op de website van DESTO Voetbal.

1.6
Binnen twee weken na het insturen van het aanmeldformulier ontvangt de aanvrager van of namens het bestuur een ontvangstbevestiging per email en informatie over het plaatsen op een wachtlijst of in een team. De aanmelding is pas officieel na deze ontvangstbevestiging.

1.7
Het bestuur kan de toetreding van een lid met reden omkleed weigeren.

Artikel 2 – Wijzigingen gegevens lid

2.1
Leden zijn verplicht onverwijld wijzigingen van hun adresgegevens en wijzigingen in (bank)rekeningnummers te melden aan de ledenadministratie. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen, kunnen op het betreffende lid worden verhaald.

Artikel 3 – Contributie

3.1
Onder contributie wordt verstaan: de jaarlijkse / halfjaarlijkse bijdrage, te voldoen in één of twee termijnen via automatische incasso. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De contributiebedragen zijn gepubliceerd op de website van DESTO Voetbal (http://DESTO-utrecht.nl/voetbal/lidmaatschap/contributie-voetbal/).

3.2
Onder entreegeld wordt verstaan de eenmalige bijdrage welke verschuldigd is op het moment van lid worden van DESTO Voetbal.

Artikel 4 – Wijze van betaling

4.1
De contributieverplichtingen kunnen alleen via automatische incasso worden voldaan. Betalingen via automatische incasso wordt een of twee keer per jaar automatisch afgeschreven. De vereniging verstrekt ten behoeve van de automatische incasso een formulier door middel waarvan leden de vereniging doorlopend dienen te machtigen tot het incasseren van de contributie.

4.2
Nieuwe leden dienen gelijktijdig met hun aanmelding de vereniging te machtigen om doorlopend contributie zoals bedoeld in artikel 3 lid 1, en eenmalig entreegeld zoals bedoeld in artikel 3 lid 2. te incasseren middels automatische incasso. Zonder volledig ingevulde en ondertekende machtiging is plaatsing op de wachtlijst of inschrijven als spelend lid niet mogelijk.

4.3
Rondom eind augustus en eind januari zal de automatische incasso worden afgeschreven. De leden die nog geen machtiging hebben afgegeven ontvangen een contributienota zodat de betaling via internetbankieren voldaan kan worden. De vervaldatum wordt gesteld op dertig dagen na de verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure conform artikel 6 gestart worden.

4.4
Indien de bank de afgeschreven gelden om wat voor reden dan ook storneert, zal de vereniging een contributienota, plus €15,- administratiekosten, verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn of haar contributieverplichtingen te voldoen. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na de verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure conform artikel 6 gestart worden.

Artikel 5 – Opzegging lidmaatschap

5.1
Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk 30 juni van het lopende voetbalseizoen te geschieden. Als een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap automatisch door tot het einde van het volgende verenigingsjaar.

5.2
Opzegging kan uitsluitend via de website gedaan worden (http://DESTO-utrecht.nl/voetbal/lidmaatschap/opzeggen). De ledenadministratie verzendt per e-mail een bevestiging van de opzegging. Bij geschillen omtrent de beëindiging van het lidmaatschap kan slechts de, door de ledenadministratie via email verzonden, bevestiging het lid tot bewijs van daadwerkelijke opzegging dienen.

5.3
Opzegging gedurende het verenigingsjaar is niet mogelijk, een lid blijft de contributie bijdrage te allen tijde geheel verschuldigd.

Artikel 6 – Te late betaling

6.1
In geval van te late betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde een boete van € 15,- alsmede administratie, rente- en incassokosten verschuldigd.

6.2
Leden die 2 maanden na aanbieding van de contributienota nog niet betaald hebben, kunnen met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur van de vereniging. Dit betekent dat het lid per direct uitgesloten is van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is. De penningmeester geeft dit door aan betrokken begeleiding en kaderleden. Deze leden zijn pas speelgerechtigd wanneer zij hun betalingsverplichting, inclusief eventuele verhoging door boete en rente- en incassokosten, hebben voldaan.

6.3
Leden die 3 maanden na aanbieding van de contributienota nog steeds niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan, kunnen tot royement worden voorgedragen aan de algemene ledenvergadering van de vereniging. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het voetbalseizoen, derhalve blijft de contributie, inclusief eventuele verhoging door boete en rente- en incassokosten, verschuldigd.

6.4
Royementen om deze reden leidt automatisch tot opzegging van het lidmaatschap van de KNVB en sluit de mogelijkheid van overschrijving naar een andere vereniging uit voor een periode van 3 jaar.

6.5
Het bestuur van de vereniging kan de vordering uit handen geven. In dat geval komen voorts de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 20% van het te incasseren bedrag of wanneer de werkelijke kosten hoger zijn op de feitelijk gemaakte kosten, naast de boete zoals genoemd in artikel 6 lid 1.

Artikel 7 – Boetes

7.1
Boetes welke aan een speler persoonlijk of aan het team waarin hij of zij speelt, door de KNVB zijn opgelegd, worden aan de betreffende speler doorberekend. Inning van de boete gebeurt door middel van automatische incasso.

7.2
Leden die aan DESTO Voetbal een machtiging voor het innen van de contributie hebben afgegeven, machtigen de vereniging tevens voor het innen van boetes en administratiekosten die door de KNVB zijn opgelegd.
a. Leden die aan DESTO Voetbal nog geen machtiging hebben afgegeven ontvangen voor iedere boete die door de KNVB is opgelegd een factuur met een toeslag van € 2,00. Bij het sturen van een herinnering van in gebreke stelling wordt een extra toeslag van € 2,00 in rekening gebracht.
b. Indien de boete binnen twee weken niet is voldaan, is onverkort artikel 6 van toepassing.

Artikel 8 – Overschrijving andere vereniging

8.1
DESTO Voetbal werkt mee aan overschrijving naar een andere vereniging met inachtneming van de door de KNVB gestelde kaders en termijnen en onder de voorwaarde dat er geen contributieschuld is, eventueel openstaande boetes zijn voldaan alle verplichtingen zijn nagekomen.

Artikel 9 – Hardheidsclausule

9.1
Blessures geven geen recht op contributierestitutie. Indien een lid door een (langdurige) ziekte of ongeval met een lange revalidatieperiode niet kan deelnemen aan trainingen en wedstrijden, kan een deel van de contributie gerestitueerd worden. Hiertoe dient het betreffende lid een schriftelijk verzoek met motivatie en bewijslast in te dienen bij de ledenadministratie die het verzoek toetst aan het contributiereglement en het verzoek na toetsing aan het bestuur voorlegt. Het Bestuur neemt hier een besluit in, dit besluit is onbetwistbaar.
Als algemene lijn zal worden aangehouden dat indien een speler om vorengenoemde redenen het gehele seizoen of een deel van het seizoen niet in staat is geweest te spelen en te trainen hij of zij aan het einde van het seizoen een deel van de door hem of haar betaalde contributie gerestitueerd krijgt.

Artikel 10 – Reglementswijziging

10.1
Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Bovenstaand contributiereglement van DESTO voetbal is ook hier te downloaden.

De voorwaarden voor de in bruikleen gegeven materialen (zoals bv. ballen) zijn hieronder te downloaden:

Voorwaarden bruikleenovereenkomst materialen