DESTO Voetbal en de Contributie

Uitnodiging!

Geachte leden,

Wanneer u lid wordt van een vereniging heeft u enerzijds het plezier van het spel binnen de vereniging, maar anderzijds ontstaat er de verplichting tot het betalen van de contributie. Zonder deze contributie en de (noodzakelijke) vrijwilligers heeft een vereniging geen bestaansrecht!

Het zal u bekend zijn dat we zeer zorgvuldig met onze inkomsten moeten omgaan en eventuele tekorten al helemaal niet kunnen gebruiken. Er wordt door tal van vrijwilligers hard gewerkt aan een zo efficiënt mogelijke vereniging en iedere aanvullende vorm van inkomsten (zoals bijvoorbeeld sponsoring), wordt gekoesterd.

90% van onze leden heeft aan haar betalingsverplichtingen voldaan. Helaas moeten we hierbij constateren dat een (te groot) deel van onze leden zelfs na meerdere verzoeken nog steeds geen contributiebetaling heeft gedaan. Ieder lid dat bij ons in het systeem staat waarbij de incasso, om welke reden dan ook, niet gelukt is heeft hiervoor per email een herinnering ontvangen op het bij ons bekende email-adres

Dit heeft tot op heden helaas niet geresulteerd in het gewenste resultaat en heeft het bestuur doen besluiten om voor die groep verdere maatregelen te nemen.

Middels dit bericht willen wij daarom de betreffende (ouders/verzorgers van) leden nog eenmaal wijzen op het feit dat ieder lid verplicht is om contributie te betalen, hierop maken wij geen uitzonderingen. Het uitblijven van een betaling leidt tot onderstaande consequenties :

  1. De speler mag niet meer deelnemen aan wedstrijden en aan trainingen, indien van toepassing wordt spelerspas ingenomen;
  2. Bovenstaande kan vanwege een tekort aan spelers, als gevolg hebben dat wedstrijden niet gespeeld kunnen worden en in het ergste geval kan een team uit hierdoor uit de competitie gehaald worden. De kosten die hieruit voortvloeien kunnen worden verhaald op de desbetreffende speler(s);
  3. Uitblijvende vordering wordt overgedragen aan het incassobureau teneinde het verschuldigde bedrag alsnog te incasseren, ook deze kosten komen geheel voor desbetreffende speler;
  4. De speler wordt niet ingedeeld in een team voor komend seizoen;
  5. Er kan een financiële blokkade gezet worden op de desbetreffende speler in het systeem van de KNVB. Hierdoor is het niet mogelijk om over te schrijven naar een andere vereniging totdat aan alle verplichtingen is voldaan.

Omdat we het vanzelfsprekend niet zover willen laten komen, willen we hierbij de betreffende leden uitnodigen om over te gaan tot het betalen van het verschuldigde bedrag of contact op te nemen met ondergetekende. Mochten wij vóór 20 april 2016 geen betaling dan wel reactie hebben ontvangen dan zullen we helaas de bovengenoemde consequenties gaan uitvoeren.

Wanneer u weet dat u contributie verschuldigd bent en er tot op heden niets geïncasseerd is of twijfelt u daaraan, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met de penningmeester.

Let Wel! Er kan te allen tijde overlegd worden met de penningmeester over de (gespreide) betaling van de achterstallige contributie.

We hebben deze beslissing lang uitgesteld en betreuren vanzelfsprekend dat we deze maatregelen eventueel moeten nemen, maar wij zien het als bestuur als onze verantwoordelijkheid, maar leggen de verantwoordelijkheid ook graag bij de leden die het hier betreft.

Namens het voetbalbestuur

Richard Mulder

Penningmeester DESTO Voetbal

Direct te bereiken op : penningmeester-voetbal@DESTO-utrecht.nl